ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งทั่วไป

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.nathomhospital.go.th

NATHOM HOSPITAL nakronpanom

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 4 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.nathomhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งทั่วไป

admin, 26 ก.ค. 2561 15:31 น.
แก้ไขล่าสุด 26 ก.ค. 2562

รายละเอียด

รายละเอียดตามที่แนบไฟล์  โปรดดาวโหลดไฟล์ข้างล่าง

1. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา พนักงานบริการ 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา     บาทซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้และตามประกาศแนบด้านล่าง

1.1มีสัญชาติไทย

1.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า( ม.6 )ขึ้นไปมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

       และคอมพิวเตอร์พอสมควร

1.3มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดนครพนม

1.4 เป็นหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

1.5ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

1.6 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

1.7 มีบ้านพักอาศัยที่สามารถเดินทางไป-กลับระหว่างโรงพยาบาลนาทมได้อย่างสะดวก

1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

1.9  ไม่เป็นผู้ได้รับโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                       

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด