ประวัติโรงพยาบาลนาทม

Administrator, 17 พ.ย. 2561 19:40 น.

ความเป็นมา


               ปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ขนาด 10 เตียง และยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการด้านการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในปี พ.ศ.2552 และเปิดให้บริการด้านการตรวจรักษาแพทย์แผนไทยในปี พ.ศ.2560ระยะทางจากจังหวัดนครพนม ถึง อำเภอนาทม ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สภาพทั่งไปของประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปัจจุบัน เดิมเป็นสำนักงานเกษตรกรรม
               โรงพยาบาลนาทมได้พัฒนาขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 30 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 23 ปี โดยให้บริการในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การบริการในด้านสุขาภิบาล ตลอดจนให้บริการทางวิชาการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการในการมารับบริการที่โรงพยาบาลนาทมของเรา โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 และได้รับการรับรองมาตรฐาน
               ใน การนี้ โรงพยาบาลนาทม ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ บุคคลที่ได้เป็นส่วนสำคัญ คงจะไม่พ้นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ที่ร่วมกันตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และที่สำคัญมากที่สุด คือ พวกเราเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนาทมทุกคน ที่จะร่วมกันเสียสละ ทุ่มเท ความคิด แรงกาย แรงใจที่จะนำ โรงพยาบาลไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการทุกคน

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลมีผู้อำนวยการดังนี้
1. นายแพทย์ทวีวงษ์ เหลืองอ่อน พ.ศ. 2538 – 2540
2. นายแพทย์ปรีชา งามสำโรง พ.ศ. 2540 – 2542
3. นายแพทย์อรรถกร ปวรางกูร พ.ศ. 2542 – 2543
4. นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศอานนทร์ พ.ศ. 2543 – 2547
5. นายแพทย์วีระยุทธ เสวิวัฒน์ พ.ศ. 2547 – 2547
6. นายแพทยศุภโชค เข็มลา พ.ศ. 2547 – 2550
7. นายแพทย์ธีรชัย เลิศอมรภัทร พ.ศ. 2550 – 2554
8. แพทย์หญิงสุพรรณิกา มาแตง พ.ศ. 2554 – 2555
9. นายแพทย์ศกุน ณรงค์เกียรติคุณ พ.ศ. 2555 – 2557
10. นายแพทย์วรกาล ธิปกะ พ.ศ. 2557 – 2557
11. นายแพทย์ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล พ.ศ. 2558 – 2559
12. นายแพทย์ธนกร ไชยยา พ.ศ. 2559 – 2561
13. แพทย์หญิงประภาภรณ์ สุพรรณนนท์ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

อาณาเขตติดต่อของโรงพยาบาลนาทมมีดังนี้
ทิศเหนือ จด ถนนนาพระชัย - ห้วยค่อม
ทิศใต้ จด ที่ดินบริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานประถมศึกษา
ทิศตะวันออก จด ธนาคารเพิ่อเกษตกรและสหกรณ์
ทิศตะวันตก จด ที่ว่าการอำเภอนาทม สำนักงานที่ดิน

ไฟล์เอกสาร

 • พ.ศ. 2538

  23 ปี ที่ผ่านมา

  ดำเนินก่อสร้างด้วยงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • พ.ศ. 2538

  ก่อสร้างแล้วเสร็จ

 • พ.ศ. 2538

  เปิดดำเนินการให้บริการ รับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยมีแพทย์รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คือ นายแพทย์ทวีวงษ์ เหลืองอ่อน พ.ศ. 2538 – 2540และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก รวมทั้งสิ้น 10 คน พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 1 ตำบลคือ ตำบลดอนเตย ซึ่งโรงพยาบาลรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน(หมายเหตุ ตำบลนาทม ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน แต่อีก 4 หมู่บ้าน รับผิดชอบ)

 • พ.ศ. 2545

  โรงพยาบาลนาทมได้พัฒนาขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 30 เตียง

 • พ.ศ.2555

  โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 1

 • พ.ศ. 2561

  ตั้งเป้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 2